คุณจะได้อะไรจากการนวด…?( ตอน 2)

ประโยชน์ของการนวดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย ความบกพร่องของร่างกาย

หมายถึง ความผิดปรกติต่าง ๆ ของร่างกายและทรวดทรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว

หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องของอาการ ผิดปกติทางร่างกาย กลไกการวิ่ง การเดิน ที่ผิดปกติ

การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง การนวดที่นำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเป็น

ประโยชนกับผู้ป่วยในโรคต่าง ๆ ได้มากมายหลายโรค โดยโรคและอาการที่พบกันบ่อย ๆ มีดังนี้
2.1 โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
2.1.1 หลังโก่ง
2.1.2 แขนโค้ง
2.1.3 ไหล่เอียง
2.1.4 ข้อต่อหัวเข่าผิดปกติ
2.1.5 เท้าแบะ
ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดท่าทาง ทำให้ความคล่องตัวลดลง และเป็นปัญหาในการ

เคลื่อนไหวในอิริยาบทท่าทางต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย ดังนั้น เมื่อได้มีการรักษาทาง

กายภาพบำบัด ผู้ป่วยที่ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ หรือกระดูกหัก เป็นต้น ก็จะค่อย ๆ สร้างสมรรถภาพในการ

เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ซึ่งจะต้องทำการนวดหรือทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้มีการ

กระตุ้นและพัฒนาขึ้นตลอดเวลา

2.2 โรคทางระบบประสาท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยอัมพาต ไม่ว่าจะเป็นอัมพาตครึ่งซีก อัมพาต ครึ่งท่อน หรืออัมพาตที่ใบหน้า

ตลอดจนการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ จากสาเหตุทางปลายประสาทถูกรบกวน หรืออัมพาตต่าง ๆ
2.2.1 โรคอัมพาตครึ่งซีก อาการอัมพาตครึ่งซีก หมายถึงการที่แขนด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย เกิดหย่อนสมรรถภาพไม่สามารถ

ทำงานได้ สาเหตุเนื่องมาจากสมองส่วนที่ควบคุมด้านนั้นเกิดการผิดปกติหรือพิการ โดยมีสาเหตุมาจากโรคหลอดโลหิตในสมองอุดตัน

กระโหลกศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างแรง โรคติดเชื้อ มะเร็งหรือเนื้องอกในสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรค

เหล่านี้เป็นต้นเหตุให้สมองถูกทำลายโดยตรง หรืออาจเกิดแบบชั่วคราว ผู้มีอาการอัมพาตครึ่งซีก จะเริ่มมีอาการปวดศีรษะมาก เวียนหัว

บางครั้งปวดศีรษะข้างเดียว ปวดเสียวแขนขา อ่อนเพลียทั้งแขนขา บางรายมีอาการลิ้นแข็ง พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้เลย ระบบขับถ่ายควบคุมไม่ได้

เมื่อมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ กล้ามเนื้อจะเกิดการเกร็งตัว ทำให้ขยับแขนขาได้ แต่มีลักษณะเกร็งไม่ใช้เกิดจากกลไกการทำงานของกล้ามเนื้อ

ไหล่จะหุบไปด้านหลัง แขนจะหนีบชิดลำตัว ข้อศอกงอขึ้น กระดูกเกร็งผิดปกติ บางรายมีอาการเกร็งเฉพาะที่ แล้วแต่อาการที่เป็น กระดูกข้อมือ

นิ้วมือ จะเกร็งเข้าหากัน ตะโพกเหยียดไปข้างหลัง ขาแบะออก ข้อเข่าจะเหยียดตึง ซึ่งเรียกว่าความพิการของอัมพาตครึ่งซีกในระยะหดเกร็ง

การบำบัดรักษา การบริหารข้อต่อ จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหว และช่วยให้โลหิตดีขึ้น รวมทั้งอาจใช้การนวดร่วมด้วย เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ถูกกระตุ้น

และทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแอนั้น เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาได้บ้าง


2.2.2 อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตครึ่งท่อน หมายถึง การที่กล้ามเนื้อขาทั้งสองไม่ทำงาน และความรู้สึกของขาก็จะลดลงด้วย แต่ในขณะเดียวกัน

ร่างกายท่อนบนก็ยังคงแข็งแรง และสามารถใช้แขนทั้งสองเข็นรถไปได้ (ดังจะเห็นได้ชัดเจนในส่วนของการเล่นกีฬาคนพิการที่มีการแข่งขันกีฬาประเภท

วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล ฯลฯ) อัมพาตครึ่งท่อนนี้ เป็นการอ่อนแรงหรือไม่มีแรงเพียงร่างกายครึ่งท่อนล่างเท่านั้น (อัมพาตครึ่งท่อนบนไม่มี)

ฉะนั้นขาทั้งสองข้างหรืออาจจะรวมถึงบริเวณลำตัวด้วยก็ได้ที่จะอ่อนแรงไป สาเหตุที่เป็นเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดกับกระดูกสันหลัง, โรคติดเชื้อ,

เนื้องอก เป็นต้นสาเหตุเหล่านี้จะไปทำให้ไขสันหลังถูกรบกวนหรือถูกทำลาย ส่วนอาการจะมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดโรค

ถ้าเกิดที่กระดูกสันหลังส่วนบนมากเท่าไหร่อาการก็จะมากตามไปด้วยนอกจากกล้าม เนื้อขาทั้งสองจะไม่ทำงานแล้ว ความรู้สึกที่ขาก็จะลดลงด้วย

ระบบขับถ่ายก็จะเสียไป อาการในระยะแรกที่เห็นเด่นชัดคือ กล้ามเนื้อจะอ่อนปวกเปียกไม่มีความตึงตัวเลย ระยะต่อมาก็จะเป็นระยะเกร็งตัว

ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวังอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดความพิการขึ้นได้ การบำบัดรักษา การรักษาทางกายภาพบำบัดจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนคือ แขน ขา

และลำตัวให้แข็งแรง เพื่อทดแทนส่วนล่างที่เสียไป ส่วนท่อนล่างที่เสียไปก็ต้องเคลื่อนไหวข้อต่อไว้ และพยายามกระตุ้นกล้ามเนื้อให้คืนมา

เท่าที่จะทำได้ กายภาพบำบัดจะช่วยให้มีการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อมีการฟื้นตัวขึ้นได้
2.2.3 อัมพาตที่ใบหน้า อัมพาตที่ใบหน้า จะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าซีกหนึ่งไม่ทำงาน และมีอาการปากเบี้ยว, ตาหลับไม่ลง,

เลิกหน้าผากไม่ขึ้น ฯลฯ สาเหตุของการเกิดอัมพาตนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด อาจเกิดจาก เชื้อโรค, อุบัติเหตุ หรือเส้นประสาทคู่ที่ 7

ที่มาเลี้ยงใบหน้า ด้านนั้น ถูก รบกวนหรือเกิดการอักเสบขึ้น ทำให้เกิดอาการได้ นอกจากกล้ามเนื้อจะไม่ทำงานแล้ว การไหลเวียน

ของโลหิตบริเวณใบหน้าก็จะลดน้อยลงไปด้วย ซึ่งในส่วนนี้ การทำกายภาพบำบัดจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้

โดยวิธีการนวดหน้า และอาจจะกระตุ้นกล้ามเนื้อที่เสียไปด้วยกระแส ไฟฟ้าเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นมีการหดตัวและกลับมาทำงาน

ได้เหมือนเดิม การบำบัดรักษา การบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า เช่นเลิก หน้าผากขึ้น, หลับตาปี๋, ยิ้มกว้าง ๆ, ห่อปากจู๋ ฯลฯ

เพื่อให้กล้ามเนื้อทุกมัดบนใบหน้าได้ทำงาน การบริหารให้บ่อยครั้งที่นึกได้ ก็จะช่วยได้มาก เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อได้รับการ

กระตุ้นบ่อย ๆ อัมพาตของหน้านี้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนสภาพได้มาก ถ้าทำการรักษาโดยการบริหาร ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นานจนกล้ามเนื้อ

เกิดการตึงติดหรือเสียสภาพไปแล้วค่อยมารักษา ก็จะไม่สามารถช่วยให้ดีขึ้นมาได้กายภาพบำบัดจะเข้ามาช่วยในเรื่องการฝึกกล้ามเนื้อที่เสียไป

และกล้ามเนื้อที่ยังอยู่ดี เพื่อให้ผู้ป่วยช่วยตัวเองได้มากที่สุด แม้ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ดีขึ้นมากนักก็ตาม แต่ก็ช่วยให้เขาใช้ส่วนที่ยังดีมาช่วยส่วน

ที่เสียไป ชีวิตของเขาจะมีค่าขึ้น และไม่เป็นภาระให้กับ ผู้อื่นมากนัก

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากอินเทอร์เน็ท

เผยแพร่และสนับสนุนโดย 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s